Rosenhills Förskola

Pedagogisk idé för Rosenhills förskola

Vårt mål är att varje barn skall behålla sin nyfikenhet, lära sig tänka själva och känna lust att lära sig nya saker. Barn är kompetenta, men det är viktigt med närvarande och medupptäckande pedagoger. Pedagogens roll är att utmana barnens tankar och kreativitet.

Vi möter barn och föräldrar med ett gemensamt förhållningsätt, som är ett uttryck för vår värdegrund. Den innebär att barn och vuxna möter varandra med respekt och har tillit till sin egen och andras förmåga.

Vi vill med läroplanen som grund skapa en utforskande och trygg miljö som stimulerar till lärande och lek. Detta gäller både vår miljö inomhus och utomhus. Vi vet att när barnen ges möjlighet att vistas utomhus så inverkar det positivt på deras utveckling och hälsa.

Under stora delar av dagen delar vi in barnen i mindre grupper, dels för att skapa lugn och ro samt att kunna se varje barns behov.

När barnen går vidare till skolan vill vi att ska de vara redo för nya utmaningar efter sin tid på förskolan, och fortsätta att utvecklas till självständiga individer.

© Fjäll Å berg AB 2018